Velforeningen fra 1985 til idag

Trondheim kommunes selvbyggertjeneste organiserte i 1983 et felt på Stavset (B23/24) for utbygging av boliger.  Dette var en form for sosial boligbygging i kommunens regi. Tomtene ble etter søknad tildelt barnefamilier og familier med spesielle behov. Tomtene ble tildelt etter loddtrekning.

Likhetsprinsippet for fordeling av utgifter til fellesareal, felles tekniske anlegg ble i møte høsten 1983 presentert for de som ønsket å bygge, og selvbyggerne måtte i 1983/1984 signere en erklæring om at de aksepterte kommunes forutsetninger (krav).

Tidligere eier (Marie Rønning) underskrev en erklæring om at feltet skulle deles opp i 72 tomter.  I erklæringen som ble dagbokført den 06.06.1984 er det presisert at:

”Restarealet av eiendommene, herunder interne veger, regulerte lekearealer og fellesareal samt felles tekniske anlegg tilskjøtes Velforeningen Stavset B 23/24 som hjemmelshaver. Velforeningen skal etableres når alle boligeiendommene er overdratt.  Kjøperne av boligeiendommene og deres rettsetterfølgere er pliktige medlemmer i velforeningen. Velforeningen skiftet i 1985 navn til Stavsetsvingen velforening. Alle eierne av boligeiendommene er medeiere i ovennevnte arealer/tekniske anlegg og har bruksrett. Med hjemmel i tinglyst skjøte på den enkelte eiendom er nåværende og fremtidige eiere pliktige medlemmer av velforeningen."

I byggeperioden ble tomteeierne delt opp i 8 grupper som omfattet 6 – 8 av de nærmeste tomtene.  Gruppene valgte sin gruppeleder som skulle representere gruppen i byggemøter mellom utbygger, kommunen og tomteeierne.

Etter at byggeperioden var avsluttet ble velforeningen opprettet og det fremgår av vedtatte vedtekter hva som er velforeningens formål.

Velforeningen ledes (mellom årsmøtene) av et styre.  Årsmøtene fastsetter en felles kontingent som skal dekke utgiftene til drift og vedlikehold av fellesarealer/felles anlegg. Pr 2020 er kontingenten 2.200 kr.

Utskrift