• Home

Lekkasje i vannrør

Velforeningen fikk melding om suselyder i vannrør. Vi mistenkte vannlekkaske og kontaktet forsikring og rørlegger.

Det er satt inn lytteutstyr i nr 30, 32a, 32b, 34, 36 og 38.

Videre arbeid med å lokalisere bruddstedet og å utføre reparasjon blir utført i løpet av våren.

Det er vanskelig terreng, så velforeningen legger videre planer sammen med rørlegger og forsikring.

Utskrift

Trafikktetthet og fart i gangvei

Trondheim kommune og Stavsetsvingen velforening har sjekket faktum rundt traffikkadferd i Stavsetsvingen og gangveien opp til Litaveien, skolen og barnehagen.

Resultene av målingene.

Det passerte 72 biler i Stavsetsvingen. De kjørte i gjennomsnitt 25 km / t. 85 % kjørte under 33 km / t.

Det passerte 109 biler i Litaveien. De kjørte i gjennomsnitt 14 km / t. 85 % kjørte under 29 km / t.

Det passerte 10 biler i gang og sykkelveien mellom Stavsetsvingen og Litaveien. De kjørte i gjennomsnitt 13 km / t. 85 % kjørte under 18 km / t.

Vi er tilfreds med gjennomsnittshastighet i Stavsetsvingen, som er en bilvei med plass til møtende bil samt fortau.

Vi er ikke tilfreds med at 1 av 7 biler kjører inn på skiltet gang og sykkelvei med bom i den ene enden.

Vi et heller ikke fornøyd med at hastigheten er den samme på den smale gangvein som i den brede Litaveien med fortau.

Overraskelsen er at det passerer så mye som 380 sykler i gangveien. Mange av syklistene er barn.

Kommunen har noen grenser for når de gjør ulike tiltak.
Velforeningen har i dag et litt mer kritisk syn på trafikksikkerheten i gangveien enn kommunen. 

 

 

Utskrift

Møte med Høgsetgrenda velforening

Momenter fra møte med Høgsethgrenda velforening I juni 2020.

Det ble diskutert utfordringer med grevling i området og at det kastes hageavfall langs elva.

De ulike utfordringene henger sammen. Brunsneglen trives inne i hageavfallet. Brunsneglene er mat for grevlingen.

Høgsetgrenda har vært litt mer liberal i forhold til at hageavfall dumpes i naturen. Dette følges opp.

Høgsethgrenda følger og opp andre velforeninger om kasting av hageavfall.

Det er ca 7-8 grevlinger i området. Noen husstander mater grevlingen indirekte og direkte. Høgsetgrenda følger opp disse.

Stavsetsvingen har fulgt opp sine medlemmer om at det er forbudt å kaste hageavfall i naturen og på friområdene. Det respekteres av medlemmene i Stavsetsvingen velforening.

Fjerning av hageavfall fra friområdet. Vi må først få beboerne til å slutte med å dumpe nytt hageavfall i naturen. Fjerning av avfall blir tatt opp senere.

 

Utskrift

Befaring i Stavsetsvingen.

Styret hadde en befaring i området i uke 22.

Fellesarealene med plener og beplantting som ligger inntil de ulike eiendommene er godt vedlikeholdt.

Styret viser til brev datert 24.05.20 om vårpuss og hageavfall.
Styret minner om at de som midlertidig må benytte gjesteparkering må være sitt ansvar bevisst  og sørge for at der ikke blir liggende igjen redskaper eller rester etter tilhengerlass, det være seg papir, papp, hageavfall eller vedrester.  

Det ble på årsmøtet vedtatt å sette opp fareskilt med kjør sakte. Fareskiltene er nå satt opp og vi håper at fartsnivået går ned.

Lekeplassene trenger oppgradering. Her er det gjerder som trenger å bli pusset og malt og det er noen steder det er behov for å skifte ut det som er ødelagt på gjerdet.

Styret ønsker at det blir tatt en dugnad i sommer for å få det fint på lekeplassene.
Velforeningen kjøper inn maling i en gråfarve som brukes på alle velforeningens områder..
Kjøp av materialer må godkjennes av styret. Gi melding via hjemmesiden og få godkjent før dere kjøper inn.

 

Hilsen Styret

Utskrift

Flere artikler …